Загальні положення. 1.1.Виконання дипломної роботи (дипломного проекту) є складовою підсумкової атестації й завершальним етапом навчання студентів в університеті.

1.1.Виконання дипломної роботи (дипломного проекту) є складовою підсумкової атестації й завершальним етапом навчання студентів в університеті.

1.2.Дипломні роботи (дипломні проекти) виконуються за формами, що відповідають певним рівням вищої освіти.

1.3. Дипломний проект – робота, що виконується на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти та призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь розв’язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до проектної (проектно-конструкторської) та інженерної робочим функціям.

дипломна робота – робота, що виконується на завершальному етапі здобуття певного рівня вищої освіти та призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості знань, умінь розв’язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавської (технологічної, операторської) робочих функцій. Дипломні роботи передбачають систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й інших завдань, розвиток навичок самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи;

дипломна робота (дипломний проект) магістра – самостійно виконана науково-дослідна робота здобувача рівня вищої освіти магістр, головною метою і змістом якої є наукові дослідження з новітніх питань теоретичного або прикладного характеру за профілем підготовки. Дипломна робота є самостійним науковим дослідженням здобувача, що виконується ним на завершальному етапі навчання. Основне завдання дипломної роботи – продемонструвати рівень наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і розв’язувати конкретні наукові завдання.

1.4.Виконання дипломної роботи (дипломного проекту) має сприяти:

– систематизації, закріпленню й розширенню теоретичних і практичних знань зі спеціальності та застосуванню цих знань для розв’язання конкретних завдань;

– розвитку навичок здійснення самостійної роботи й оволодіння методикою вирішення питань і проблем, поставлених у дипломній роботі (дипломному проекті);

– оцінюванню рівня володіння певною сукупністю професійних компетенцій, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

1.5.Дипломну роботу (дипломний проект) виконують усі випускники очної (денної), заочної (дистанційної) форм навчання.

Студенти спеціальностей “Музичне мистецтво”, “Хореографія”, “Образотворче мистецтво” виконують дипломну творчу роботу.Студенти спеціальності “Готельно-ресторанна справа” виконують дипломний проект.

Студенти спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота” виконують дипломну роботу або проект.

Студенти спеціальності “Журналістика” виконують дипломну роботу або виконують власний газетний чи журнальний проект видання (студентської, молодіжної, спортивної та ін. газети чи журналу).

1.6.Дипломна робота (дипломний проект) виконується українською мовою, у т.ч. роботи з іноземних мов (крім робіт із мов національних меншин України).

Як виняток, наказом ректора дозволяється написання дипломної роботи (дипломного проекту) російською мовою, якщо наукової та методичної літератури з цієї проблематики українською мовою недостатня кількість, для спеціальностей “Філологія (російська мова та література)”, «Мова і література (російська)».

1.7.Студент несе відповідальність за дотримання встановлених вимог до дипломної роботи (дипломного проекту) і термінів її виконання. Робота оцінюється позитивною оцінкою тоді, коли вона є самостійно виконаним дослідженням і оформлена відповідно до вимог, які зазначені нижче.

2. Тематика дипломних робіт (дипломних проектів)

2.1.Тематика дипломних робіт (дипломних проектів) повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку науки і техніки. Під час вибору теми враховуються реальні проблеми і завдання.

2.2.Тематика дипломних робіт (дипломних проектів) може передбачати використання результатів наукових досліджень кафедри та їх розвиток.

2.3.Тематика дипломних робіт (дипломних проектів) визначається випусковими кафедрами.

2.4.Студентам надається право запропонувати свою тему дипломної роботи (дипломного проекту) з обґрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається темам, що продовжують тематику виконаної курсової роботи або темам, безпосередньо пов’язаним з місцем майбутньої професійної діяльності випускника.

2.5.Декани факультетів за погодженням із завідувачами кафедр подають у ректорат рапорти про затвердження тематики дипломних робіт (дипломних проектів) студентів, склад наукових керівників, рецензентів у термін, визначений регламентом роботи університету.Наказ про затвердження тематики дипломних робіт (дипломних проектів) видається ректором Херсонського державного університету підставі рішення Вченої ради університету не пізніше грудня поточного навчального року.

Зміни щодо тематики дипломних робіт (дипломних проектів) вносяться наказом ректора не пізніше березня поточного навчального року.

3. Керівництво дипломними роботами (дипломними проектами)

3.1.Науковими керівниками дипломних робіт (дипломних проектів) призначаються професори і доценти (для ступеня магістр, ОКР спеціаліст), професори, доценти, старші викладачі (для ступеня бакалавр).

3.2.За одним керівником може одночасно закріплюватися не більше вісьмох дипломних робіт (дипломних проектів) ступеня бакалавр, не більшевісьмох дипломнихробіт (дипломних проектів) освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, не більше п’ятьох дипломних робіт (дипломних проектів) ступеня магістр.

3.3.Науковий керівник дипломної роботи (дипломного проекту):

− формулює тему дипломної роботи (дипломного проекту) і разом зі студентом визначає мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження;

− рекомендує студентові необхідну основну літературу, WEB- ресурси;

− здійснює організаційну і науково-методичну допомогу шляхом проведення консультацій;

− контролює хід виконання роботи;

− періодично інформує випускову кафедру про хід виконання роботи;

− перевіряє оформлення виконаної дипломної роботи (дипломного проекту) відповідно до вимог ХДУ;

− готує відгук наукового керівника про дипломну роботу (дипломний проект).

Рішення про готовність дипломної роботи (дипломного проекту) до захисту приймається на засіданні кафедри.

3.4.Наукові керівники до початку виконання дипломної роботи (дипломного проекту) доводять до відома студента вимоги щодо змісту й оформлення дипломної роботи (дипломного проекту), які відображені у Положенні про дипломні роботи (дипломні проекти) студентів ХДУ.

4. Виконання дипломної роботи (дипломного проекту)

4.1.Строки виконання дипломної роботи (дипломного проекту) визначаються регламентом роботи Херсонського державного університету на поточний рік відповідно до навчального плану спеціальності.

4.2.Студент, який виконує дипломну роботу (дипломний проект):

− самостійно оцінює актуальність і соціальну значущість проблеми, пов’язаної з темою дипломної роботи (дипломного проекту);

− здійснює збирання й оброблення інформації з теми дипломної роботи (дипломного проекту);

− вивчає й аналізує отримані матеріали;

− усебічно досліджує проблему, приймає самостійні рішення з урахуванням думки наукового керівника;

− оформлює розв’язання проблеми відповідно до вимог щодо дипломної роботи (дипломного проекту) ХДУ;

− готує засоби візуалізації результатів дипломної роботи (дипломного проекту) (комп’ютерні презентації, програми, відеоролики, друковані посібники);

− несе повну відповідальність за зміст та оформлення дипломної роботи (дипломного проекту).

5. Обсяг та структура дипломної роботи (дипломного проекту)

5.1.У вищому навчальному закладі всі види носіїв навчально-наукової інформації (курсові і дипломні роботи (дипломні проекти); звіти, статті, тези, реферати тощо) належать до наукових документів.

Дипломна робота (дипломний проект) становить собою текстовий паперовий документ із включенням до нього за необхідністю таблиць та ілюстративного матеріалу – креслень, технічних рисунків, схем, фотографій, діаграм, графіків тощо.

Створені документи повинні відповідати вимогам стандартів – нормативним документам, що встановлюють комплекс норм, правил, вимог до об’єкта стандартизації на підставі досягнень науки, техніки і передового досвіду та затверджених компетентним органом відповідно до чинного законодавства.

5.2. Обсяг основного тексту дипломної роботи (дипломного проекту) залежно від ступеня вищої освіти і групи спеціальностей наведено в таблиці 1. До зазначеного обсягу не входять сторінки зі списком використаних джерел та додатків. Але всі сторінки цих структурних частин роботи підлягають наскрізній нумерації всієї роботи.

Таблиця 1

Обсяг дипломної роботи (дипломного проекту)

Група спеціальностей Кількість сторінок тексту формату А4 відповідно до ступеня вищої освіти
бакалавр спеціаліст магістр
1. Гуманітарні 40-50 60-70 70-80
2. Природничо-математичні 35-45 45-55 55-65

2712823429374148.html
2712846061639271.html
    PR.RU™