Термінологічний словник. Правове регулювання– як одна із форм правового впливу - це система всіх

Правове регулювання– як одна із форм правового впливу - це система всіх державно-правових засобів, за допомогою яких держава здійснює владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування та охорони; воно пов`язано в будь-якому випадку з безпосередніми правовими приписами про належне і можливе, з встановленням конкретних прав та обов`язків як реалізація норм права шляхом правовідносин.

Правовий вплив– це процес впливу права на суспільну життєдіяльність, свідомість та поведінку людей.

Правові засоби – це правові явища, які відображаються в інструментах (установленнях) та діяннях (технологіях), за допомогою яких задовольняються інтереси суб`єктів права.

Навчальні завдання

Теми рефератів

  1. Правовий вплив права на суспільні відносини.
  2. Право та механізм правового регулювання: співвідношення та взаємозв`язок.
  3. Юридичні колізії як перешкоди в процесі правового регулювання.
  4. Мета правового регулювання – єдність та добробут народу.
  5. Цінність правового регулювання.
  6. Проблеми ефективності механізму правового регулювання.

Питання для дискусій

1. В суспільстві діє безліч норм (наприклад, моральні, релігійні, естетичні, технічні тощо), які мають відповідний вплив на діяльність людей та своєрідне регулятивне спрямування.

Поясніть в чому полягає, на Вашу думку, особливості правового регулювання та спробуйте визначити його місце в системі інших видів соціального регулювання.

Таблиця № 1. СТАДІЇ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

№/№ НАЗВА СТАДІЇ ЗМІСТ СТАДІЇ
1. Визначення диспозиції норми права Формулюється правило поведінки, яке спрямоване на задоволення тих чи інших інтересів, які знаходяться в сфері права
2. Визначення гіпотези норми права (юридичного факту) Визначаються відповідні спеціальні умови, за наявності яких настає дія загальних правил і які дозволяють перейти від загальних правил до більш конкретних
3. Визначення змісту правовідносин Встановлення конкретного юридичного зв`язку з досить певним розподілом суб`єктів на уповноважених та зобов`язаних
4. Здійснення актів реалізації норм права Реалізація суб`єктивних прав та юридичних обов`язків, за яких правове регулювання досягає своїх цілей – дозволяє інтересу суб`єкта задовольнитися; реалізація права може здійснюватися у трьох формах – дотримання, виконання та використання.
У Факультативна стадія Вступає в дію лише у разі, якщо безперешкодна форма реалізації норм права не можлива, у зв`язку з чим виникає необхідність в правозастосовчій діяльності.

Таблиця № .2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ

КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДИ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ
1.В залежності від ступеня складності Первинні (елементарні, неділимі приписи – суб`єктивні права і юридичні обов`язки, заохочення та покарання, пільги та заборони тощо) і комплексні (тобто складні, комбіновані, які включають більш прості – договір, норма, інститут тощо).
2. В залежності від їх призначення Регулятивні (правила поведінки) та охоронні (міри відповідальності).
3. За предметом правового регулювання Адміністративні (штраф), кримінальні (позбавлення волі) тощо.Завдання для перевірки знань

Питання для самоконтролю

1. Спробуйте визначити загально-соціальні та спеціально- юридичні передумови ефективності механізму правового регулювання.

2. За наявності яких обставин, постає необхідність у факультативній стадії механізму правового регулювання ?

Література

1. Алексеев С.С. Государство и право: Навчальний курс. – М. 1993.

2. Алексеев С.С. Общая теория права. – М.,198І. –Т.І.

3. Алексеев С.С. Теория права. – М., 1993.

4. Гусарев С Д., Колодій А.М. Основи держави і права. – К. 1995.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами (станом на 1 січня 2001р.) / За ред. Е.Ф. Делявського. – К.,2001.

6. Копейчиков В.В.Загальна теорія держави та права. – К., 1997.

7. Котюк В.О. Теорія права. –К. ,1996.

8. Маликов М.К. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1988.

9. Недбайло П.О. Основи теорії держави і права. – К, 1959.

10. Общая теория права и государства: Академический курс: В 2т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2000.

11. Онішкевич Л. Вступ до науки про державу і право. – Мюнхен. – 1987.

12. Правова система України: теорія і практика. –К., 1993.

13. Рабінович П.М., Шмельова Г.Г. , Луць Л.А. Загальна теорія права і держави. – К., 1993.

14. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. –Х.,2001.

15. Сурилов А. А. Теория государства и права. – К.-Одесса, 1989.

16. Теория государства и права / Под ред. М.Н. Марченко –М., 1996.

17. Теория права: Новые идеи. – М., 1991.

18. Цивільний кодекс України з постатейними матеріалами: Офіційне видання станом на 27 січня 2001р. / За ред. Б.С. Стичинського. – Ужгород, 2001.


2714306305571343.html
2714360086539309.html
    PR.RU™